Predlog uzima u obzir ceo životni ciklus ambalaže. On postavlja zahteve za obezbeđivanje bezbedne i održive ambalaže, jer zahteva da je sva ambalaža pogodna za reciklažu i da je prisustvo uslovno opasnih materija svedeno na minimum. Takođe postavlja zahteve za harmonizaciju obeležavanja u cilju poboljšanja informisanja potrošača. U skladu sa hijerarhijom upravljanja otpadom, predlog ima za cilj da značajno smanji stvaranje ambalažnog otpada postavljanjem obavezujućih ciljeva za ponovnu upotrebu, ograničavanjem određenih vrsta ambalaže za jednokratnu upotrebu i zahtevanjem od ekonomskih operatera da minimiziraju količinu upotrebljene ambalaže.

Postignuti sporazum je privremen dok ga obe institucije zvanično ne prihvate.

Glavni elementi sporazuma

Zahtevi za održivost i sadržaj reciklata

Tekst privremenog sporazuma zadržava većinu zahtjeva za održivost za svu ambalažu na tržištu i glavne ciljeve koje je predložila Komisija.
Uvođenjem ograničenja za stavljanje u promet ambalaže koja dolazi u kontakt sa hranom i sadrži per- i polifluorovane alkil supstance (PFAS) koje prelaze određene granične vrednosti, pooštrava se zahtevi za materije u ambalaži. Da bi se izbeglo preklapanje sa drugim zakonodavnim aktima, kozakonodavci su zadužili Komisiju da u roku od četiri godine od dana primene uredbe proceni potrebu za izmenom ovog ograničenja.

Privremeni sporazum zadržava opšte ciljeve za 2030. i 2040. za minimalni sadržaj reciklirane plastične ambalaže. Kozakonodavci su se saglasili da će iz ovih ciljeva biti izuzeta plastična ambalaža koja se može kompostirati i ambalaža čija plastična komponenta predstavlja manje od 5% ukupne težine ambalaže. Komisija će morati da razmotri implementaciju ciljeva za 2030. i proceni izvodljivost ciljeva za 2040. Sporazum takođe poziva Komisiju da proceni stanje tehnološkog razvoja plastične ambalaže na biološkoj bazi tri godine nakon stupanja na snagu propisa i da na osnovu ove procene postavi zahteve održivog sadržaja biološke osnove u plastičnoj ambalaži.

Nova pravila bi smanjila nepotrebnu ambalažu postavljanjem maksimalno 50% praznog prostora u uslužnoj ambalaži, transportnoj ambalaži i ambalaži koju koristi e-trgovina i zahtevajući od proizvođača i uvoznika da obezbede da težina i zapremina ambalaže budu što je moguće niska, osim za zaštićene modele pakovanja (ako je ova zaštita već bila na snazi na dan stupanja na snagu uredbe).

Ponovna upotreba ciljeva i obaveze dopune

Tekst postavlja nove obavezujuće ciljeve ponovne upotrebe za 2030. i indikativne ciljeve za 2040. Ciljevi se razlikuju u zavisnosti od vrste ambalaže koju koriste privredni subjekti: alkoholna i bezalkoholna pića (osim vina i aromatizovanih vina, mleka i drugih kvarljivih pića), transportna i prodajna ambalaža (osim ambalaže koja se koristi za opasne materije ili opremu velikih razmera i fleksibilne ambalaže u direktnom kontaktu sa prehrambenim proizvodima) i grupne ambalaže. Kartonska ambalaža je takođe generalno izuzeta od ovih zahteva.

Sporazum uvodi opšte obnovljivo petogodišnje odstupanje od postizanja ciljeva ponovne upotrebe pod određenim uslovima, uključujući
• izuzeta država članica premašuje ciljeve recikliranja koje treba postići do 2025. godine za 5 procentnih poena i očekuje se da će premašiti ciljeve recikliranja za 5 procentnih poena do 2030.
• izuzeta država članica je na dobrom putu da postigne svoje ciljeve prevencije otpada
• izvođači su usvojili poslovne planove za prevenciju otpada i reciklažu koji doprinose postizanju ciljeva prevencije i reciklaže otpada utvrđenih uredbom
Nova pravila takođe izuzimaju mikro preduzeća od ostvarivanja ovih ciljeva i uvode mogućnost da privredni subjekti formiraju udruženja do pet krajnjih distributera kako bi ostvarili ciljeve ponovne upotrebe pića.
Sazakonodavci su utvrdili obavezu dostavljača da kupcima ponude mogućnost da donesu sopstvene kontejnere u koje mogu bez dodatne naplate sipati hladne ili tople napitke ili pripremljenu hranu. Pored toga, do 2030. moraju imati za cilj da ponude 10% proizvoda u ambalaži koja je pogodna za ponovnu upotrebu.

Sistemi za vraćanje depozita (DRS)

Prema novim pravilima, države članice moraju da obezbede da se najmanje 90% plastičnih boca za jednokratnu upotrebu i metalne ambalaže odvojeno prikuplja svake godine do 2029. godine. Da bi postigli ovaj cilj, oni moraju uspostaviti sisteme za povraćaj depozita (DRS) za ove oblike pakovanja. Minimalni zahtevi za DRS neće se primenjivati na sisteme koji su već bili na snazi pre stupanja na snagu Uredbe, ako ovi sistemi dostignu cilj od 90% do 2029. godine.
Kozakonodavci su se složili da dodaju izuzeće od zahteva za uvođenje DRS-a za države članice ako dostignu stopu odvojenog prikupljanja iznad 80% u 2026. i ako podnesu plan implementacije sa strategijom za postizanje ukupnog cilja od 90% odvojenog prikupljanja.

Ograničenja za neke oblike pakovanja

Nova pravila uvode ograničenja za određene oblike ambalaže, uključujući plastičnu ambalažu za jednokratnu upotrebu za voće i povrće, hranu i piće, začine, sosove u HORECA sektoru, za male kozmetičke i toaletne proizvode koji se koriste u sektoru smeštaja (npr. flaše šampona ili losion za telo), i za veoma lagane plastične kese (npr. one koje se nude na pijacama za neupakovanu hranu).

Sledeći koraci

Privremeni sporazum će sada biti dostavljen na odobrenje predstavnicima država članica u Evropskom savetu i parlamentarnom odboru za životnu sredinu. Ukoliko tekst bude odobren, dve institucije će morati da ga zvanično prihvate, nakon što ga pregledaju pravni lingvisti, pre nego što bude objavljen u Službenom listu EU i stupi na snagu. Uredba će se koristiti poslije 18 meseci od dana stupanja na snagu.

Izvor: 1